Accés usuaris

E-mail

Contrasenya

ROQUETES: manifest de l'ajuntament per reclamar la continuïtat dels punts de guaita per a la prevenció d'incendis forestals.

Publicat el 24/04/2020 10:03

GodallRoquetes

Des de fa diverses dècades el nostre territori a l'estiu està vigilat per guaites forestals


que avisen en cas d'observar una columna de fum. Les funcions que realitza el personal
de guaita són bàsiques per detectar ràpidament aquestes columnes de fum, localitzar-
les degudament al territori i comunicar-les a la sala de controls per a preparar l'operatiu
amb el cos de bombers.
Des del nostre Ajuntament constatem la utilitat del servei prestat i som conscients dels
focs que han arribat a detectar, avisar i evitar que es propaguessin i es fessin grans.
Contràriament, pel que hem sabut pel mitjans de comunicació, la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, vol prescindir i tancar tots els punts de
Guaita de Catalunya (47), ja que els considera obsolets i els atribueix un nombre ínfim
d'avisos (afirmació que en el cas del nostre municipi no compartim), i justifica aquesta
decisió argumentant la baixa efectivitat del servei en el model actual i la necessitat
d'adoptar noves mesures que millorin la detecció i l'evolució dels incendis forestals. Tot
això, en un escenari de canvi climàtic i sense quasi inversions en la prevenció d'incendis
forestals.
A les Terres de l'Ebre el principal punt de guaita és el cim de Caro, un punt de primer
ordre, el de més altitud i que compta amb una posició privilegiada. Però en hi ha d'altres
i tots ubicats en punts estratègics, el Negrell i Tossal d'en Grilló també al Port, Punta
Alta a la Serra de Pàndols, Cerro Gordo a la Serra de Godall, la Creu de Santos a la Serra
de Cardó i a la Serra de Llaveria.
Durant dècades els guaites ubicats al llarg i ample de les Terres de l'Ebre, i en concret al
Parc Natural del Port (Negrell, Caro i Tossal d'en Grilló) ens ha donat una gran
tranquil·litat en els dies calorosos i secs de l'estiu i quan la radiació solar és més forta,
sabent que una sèrie de persones, els guaites, estant atents i vigilants per identificar
qualsevol columna de fum o detectar un rebrot d'incendi després d'una tronada,
precisament perquè han pogut observar allí on, prèviament, havia caigut un llamp.
La tecnologia pot ser complementària a la vigilància per part del guaita, però la qualitat
de les observacions d'una persona pot aportar molt més, fins i tot distingir si es tracta
d'una crema controlada o no, amb lo qual es poden evitar sortides en fals dels bombers.
A més, una tecnologia d'aquestes característiques no s'implanta d'un dia per un altre
amb lo qual s'està deixant un buit important. Un buit com el que, fa uns anys, va deixar
el desmantellament dels parcs d'estiu per transformar-se en columnes mòbils que es
mouen pel territori en funció dels riscos. Ja aquesta retallada en la protecció de
l'entorn natural va fer reduir la capacitat de resposta en cas d'incendi al nostre territori,
amb una gran extensió d'espais forestals (el 55% de les TE) on mes de la meitat
d'aquesta superfície està protegida i entre les quals les 35.050ha del parc Natural del
Port.
Tampoc les trucades al 112 són garantia per alertar d'incendis en un territori amb poca
densitat de població, on la cobertura telefònica és deficitària, fins i tot nul·la en molts
indrets dels mateixos espais naturals i agreujat per les altes temperatures que a l'estiu
es donen en una gran massa forestal de característiques mediterrànies.
La implementació de les noves tecnologies no hauria de ser motiu, o excusa, per
eliminar llocs de treball (9 a les TE) en zones amb un despoblament creixent. No podem
acceptar que quan des de determinats Departaments del mateix Govern de la
Generalitat s'està fent un esforç per implementar el repoblament de les nostres
comarques i consolidar l'assentament de la població al territori, per altra banda es
proposa eliminar uns llocs de treball que, si bé des d'una perspectiva urbana no
representa massa cost social ni són gaire representatius en el conjunt de la taxa d'atur,
per a les Terres de l'Ebre són uns llocs de treball molt importants, tant des del punt de
vista de l'economia familiar, com del manteniment de llocs de treball en el mont rural.
Fonaments de dret
Per tots aquests antecedents i ateses les atribucions de representació de l’Ajuntament
que corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,
RESOLC,
Primer.- Mostrar l'oposició de l'ajuntament de Roquetes a l'anunci de tancament dels
punts de guaita i comunicar al Director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments, la sorpresa i malestar que ha generat aquest anunci.
Segon.- Mostrar l’absolut desacord amb la situació de precarietat laboral del personal
laboral de la categoria de guaita que restarà en situació de disponibilitat però que no
serà objecte de crida ni activació en la campanya d'estiu d'enguany.
Tercer.- Sol·licitar al Departament d'Interior el manteniment dels punts de guaita a
totes les Terres de l'Ebre i especialment el del cim de Caro per la seva importància en la
rapidesa dels avisos, el control de l'afluència de visitants, i per la qualitat de les
informacions aportades.
Quart.- Sol·licitar una major proximitat i dotació dels vehicles d'extinció d'incendis en
dies de risc extrem.
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris, al Delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a la Presidència
de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que
se’n celebri.
Setè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Roquetes i a la
web municipal.


Comparteix aquesta noticia


Fés el teu comentari